Wiadomości

PCSS, operator sieci Polski Internet Optyczny PIONIER oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych, we współpracy ze stowarzyszeniem DataCite, oferuje wszystkim zainteresowanym instytucjom usługę rejestracji identyfikatorów DOI. Usługa DOI (Digital Object Identifier) pozwala zapewniać trwały i jednoznaczny sposób dostępu do różnorodnych obiektów cyfrowych.

Co to są identyfikatory DOI?


Identyfikatory DOI (ang. digital object identifier) to system identyfikatorów obiektów cyfrowych, który pozwala na rejestrowanie unikalnych w skali światowej identyfikatorów dla różnorodnych obiektów cyfrowych (publikacji, danych, stron internetowych), które są dostępne w internecie.


Wykorzystanie DOI pozwala na przypisanie takiemu obiektowi stałego oznaczenia, które jest niezależne od jego lokalizacji w sieci, czyli od adresu URL pod którym taki obiekt jest w danej chwili dostępny. Użytkownicy systemu DOI, wykorzystując usługę rozpoznawania identyfikatorów (http://dx.doi.org/), są w stanie na podstawie identyfikatora obiektu uzyskać podstawowe informacje na jego temat (tzw. metadane) oraz otrzymać aktualny adres obiektu w sieci. Aktualność odnośnika skojarzonego z identyfikatorem DOI jest utrzymywana przez podmiot, który zarejestrował taki identyfikator (np. wydawca publikacji naukowej).


Podstawowym kryterium które musi zostać spełnione, aby można było przypisać i aktywować identyfikator DOI jest dostępność on-line obiektu, na który ten identyfikator wskazuje.


Dlaczego warto stosować identyfikatory DOI?


Identyfikatory DOI są bardzo popularne w świecie komunikacji naukowej i służą najczęściej do jednoznacznego identyfikowania publikacji naukowych. Warto jednak mieć świadomość, że mogą być one wykorzystywane do identyfikowania dowolnego rodzaju obiektów. Konsorcjum DataCite, którego członkiem jest PCSS, promuje wykorzystanie identyfikatorów DOI do oznaczania danych badawczych i cytowania tych danych poprzez DOI w publikacjach bazujących na tychże danych.


Zarejestrowanie DOI dla publikacji naukowej czy danych badawczych sprawia, że dotarcie do takich materiałów jest proste, a cytowanie ich jest jednoznaczne i łatwe do wychwycenia. Możliwość łączenia danych badawczych z publikacjami naukowymi ma z kolei pozytywny wpływ na reputację naukową tak powiązanych prac. Lepszy dostęp do danych naukowych pozwala na uniknięcie powielania prac badawczych i ponownego generowania danych, które już istnieją.


Rejestrowanie DOI dla zbiorów i baz danych badawczych zwiększa ich widoczność i dostępność w świecie nauki, a to z kolei motywuje naukowców do prowadzenia nowych badań i promuje współpracę naukową. Ponadto ułatwia weryfikację wyników prac badawczych i ich kontynuację przez kolejne zespoły badawcze.


Na jakich zasadach PCSS udostępnia usługę rejestracji DOI?
Szczegółowe zasady świadczenia usługi rejestracji identyfikatorów DOI przez IChB PAN PCSS reguluje umowa, którą podmiot korzystający z usługi podpisuje z IChB PAN PCSS. Wszystkich zainteresowanych treścią umowy prosimy o kontakt.


Na jakiej podstawie IChB PAN PCSS świadczy usługę rejestracji identyfikatorów DOI?
IChB PAN PCSS od 2017 roku jest członkiem stowarzyszenia DataCite, będącego jedną z oficjalnych agencji rejestracyjnych DOI. Na mocy członkostwa w stowarzyszeniu DataCite, IChB PAN PCSS jest upoważnione do tworzenia na rzecz innych instytucji kont w usługach DOI DataCite, które pozwalają użytkownikom takich kont na samodzielne rejestrowanie identyfikatorów DOI.


Kto może skorzystać z usługi rejestracji identyfikatorów DOI świadczonej przez IChB PAN PCSS?
Usługa rejestracji identyfikatorów DOI świadczona przez IChB PAN PCSS jest jednym z działań związanych z realizacją naszej misji: integracji i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki. W związku z tym, głównymi odbiorcami usługi rejestracji identyfikatorów DOI są:


• instytucje publiczne, w szczególności te które prowadzą działalność naukową, bądź udostępniają informacje i dane sektora publicznego;
• organizacje pozarządowe, działające w modelu non-profit i mające wśród swoich podstawowych zadań działania związane z promocją nauki.


Jesteśmy otwarci również na współpracę z innego rodzaju podmiotami, w tym firmami komercyjnymi, przy czym w zależności od planowanego charakteru wykorzystania usługi, zastrzegamy sobie możliwość indywidualnego określania zasad współpracy i korzystania z tej usługi.


Co zrobić, żeby uzyskać dostęp do usług DataCite (MDS, DOI Fabrica) za pośrednictwem PCSS?
Aby uzyskać dostęp do usług DataCite MDS oraz DOI Fabrica pozwalających na rejestrację identyfikatorów DOI za pośrednictwem PCSS należy wykonać kilka prostych kroków.


1. Wypełnić formularz kontaktowy.
2. Podpisać umowę zawierającą zasady korzystania z usługi (treść umowy zostanie udostępniona przez PCSS drogą elektroniczną po otrzymaniu zgłoszenia z formularza kontaktowego).
3. Pokryć opłatę jednorazową, która zapewnia rok dostępu do usługi (na podstawie przesłanej przez PCSS faktury pro forma).
 
Po wykonaniu powyższych czynności osobie wskazanej w umowie (pkt 2 powyżej) udostępniony zostanie unikalny login i hasło pozwalający na korzystanie z usług DataCite MDS oraz DOI Fabrica i rejestrowanie DOI.


Długoterminowe korzystanie z usługi związane jest z corocznym pokrywaniem stałej opłaty za dostęp do usługi, niezależnej od liczby zarejestrowanych identyfikatorów DOI.

 

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://data-id.pionier.net.pl/

Agnieszka Wylegała