SIO2

SIO2

System Informacji Oświatowej - Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego - I etap
System Informacji Oświatowej

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w okresie od 1 kwietnia 2013 do 31 maja 2014 realizowało projekt pn. „Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap”. Koordynatorem projektu było Centrum Informatyczne Edukacji - Ministerstwa Edukacji Narodowej a drugim partnerem projektu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

Projekt był realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty).

 

 

Data rozpoczęcia: 2013-04-01
Data zakończenia: 2014-05-31
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej

Kontakt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Piotr Grzybowski
Wieniawskiego 17
61 858 2032