Centrum Innowacji PCSS-Huawei

Centrum Innowacji PCSS-Huawei

Centrum Innowacji PCSS-Huawei zostało powołane na mocy porozumienia podpisanego 23 listopada 2015 roku w Szanghaju w trakcie Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Powstawanie centrów współpracy jednostek B+R z partnerami technologicznymi jest priorytetem Unii Europejskiej w programie Horyzont 2020. Huawei jest wiodącym dostawcą rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych, którego urządzenia obliczeniowe, telekomunikacyjne i mobilne są dostarczane do ponad 170 krajów na świecie. Wybór przez taki koncern PCSS jako partnera w pracach badawczo-rozwojowych stanowi wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnieć Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w zakresie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Celem pierwszego etapu wspólnych działań będzie kooperacja zespołów badawczych Huawei i PCSS w tematach związanych z systemami przetwarzania w chmurze (Cloud Computing), składowania danych w chmurze (Cloud Storage) oraz architekturami superkomputerowymi.  

Rozwiązania chmurowe, zarówno w dziedzinie przetwarzania jak i składowania danych, stają się coraz bardziej popularne w rozwiązaniach komercyjnych ze względu na przejrzysty model biznesowy, który polega na zdalnym użytkowaniu zasobów udostępnianych przez operatora (dostawcę usług), precyzyjnie dostosowanych do czasu i potrzeb użytkownika, co w efekcie skutkuje wyraźnym zmniejszeniem kosztów eksploatacji. Współpraca Centrum Innowacji w tym zakresie koncentrować będzie się na optymalizacji platform obsługowych oraz problemach bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych.

Superkomputery, czyli komputery dużej mocy (HPC – High Performace Computing), przeznaczone są do zaawansowanych zastosowań wymagających bardzo dużych zasobów, zarówno pod względem szybkości obliczeń, jak i wielkości pamięci operacyjnej.  Przykładem takich zastosowań mogą być badania nad ludzkim mózgiem czy projekty wykorzystania energii z fuzji jądrowej, jako alternatywnego, taniego i bezpiecznego źródła energii przyszłości. Prace Centrum Innowacji PCSS-Huawei w tym obszarze dotyczyć będą optymalizacji oprogramowania do realizacji obliczeń równoległych dla nowych architektur superkomputerowych oraz optymalizacji systemu obliczeniowego w ujęciu TCO (sumaryczny koszt inwestycji i utrzymania systemu IT – Total Cost of Ownership), w szczególności dla systemów z chłodzeniem DLC (bezpośrednim chłodzeniem cieczą – Direct Liquid Cooling).

Równocześnie z inauguracją działalności Centrum Innowacji PCSS-Huawei następuje oficjalne przekazanie do eksploatacji systemu superkomputerowego „Orzeł/Eagle” firmy Huawei o mocy obliczeniowej 1.4 PFlops. System ten, na ogłoszonej podczas konferencji SC2015 w Austin (Texas, USA) liście TOP500, zajmuje 90. pozycję najszybszych systemów na świecie, będąc drugą co do wielkości instalacją superkomputerową w Polsce. Superkomputer, użytkowany w innowacyjnym modelu chmury HPC, będzie stanowił węzeł przetwarzania i gromadzenia danych dla laboratoriów technologii informacyjno-komunikacyjnych (powstałych m.in. w ramach projektów CBPIO i FutureICT, realizowanych w PCSS), oferując usługę chmurową na niedostępnym dotychczas poziomie, w trybie „Laboratorium IT jako usługa”.

Nowa infrastruktura, obejmująca zarówno system „Orzeł”, jak i chmurę gromadzenia i archiwizacji danych oferującą przestrzeń około 47 PB danych, będzie wykorzystywana do obliczeń w ramach międzynarodowych i krajowych projektów badawczych m.in. z obszaru chemii obliczeniowej, fizyki wysokich energii (CERN), bioinformatyki, w tym wyznaczania sekwencji genomów, radioastronomii (VLBI, LOFAR), czy symulacji zanieczyszczeń środowiska. Stanowić będzie również ważny element budowy większego systemu obliczeniowego w Europie, realizowanego przez inicjatywę PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

System ten będzie otwarty również na realizację biznesowych analiz dużych zbiorów danych (Big Data) i obliczeń superkomputerowych w modelu chmury HPC, dedykowanej do obsługi firm komercyjnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Usługi tego typu będą miały duże znaczenie dla podmiotów zajmujących się innowacyjną działalnością w zakresie budowy cyfrowego świata.

Data rozpoczęcia: 2016-01-22
Status: w trakcie