Przetargi
Przetargi

przejdź do: PRZETARGI PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT, aby zobaczyć przetargi dla których termin składania ofert upłynął

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których termin składania ofert jeszcze nie upłynął.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 491/2020 sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego 
Opis:  przetarg nieograniczony na Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania (dalej zwanych również "asortyment"), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w IV części SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego korzystania z dostarczonego asortymentu (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ. Maksymalna szacunkowa wartość Przedmiotu zamówienia wynosi 178 000,00 zł brutto, przy czym Zamawiający zastrzega, że na podstawie zawartej umowy zrealizuje zamówienia na kwotę w wysokości minimum 140 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega również, że Umowa wygasa w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać będzie umowa. CPV 30200000
Termin składania ofert : 16/07/2020

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 13/06/2020 - komponenty systemu dystrybucji nośnej optycznej 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów systemu dystrybucji nośnej optycznej zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert : 31/07/2020

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 494/2020 automatyczny system dozowania 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem systemu dozowania minimalnych ilości substancji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi (w języku polskim lub angielskim), akcesoriami, odczynnikami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem wraz z serwisem i aktualizacją niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim. b) Podstawowe 1-dniowe szkolenie dla trzech operatorów Przedmiotu zamówienia, uwzględniające wszystkie aspekty użytkowania począwszy od podstawowych operacji po szczegóły dotyczące konserwacji urządzenia, rozwiązywania problemów oraz elementów oprogramowania. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w formie on-line po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony. c) Dodatkowe 2-dniowe szkolenie w zakresie zaawansowanym dla dwóch osób obsługujących Przedmiot zamówienia; szkolenie musi odbyć się w terminie ustalonym przez obie Strony, jednak nie dłuższym niż 3 miesiące po przeprowadzeniu szkolenia podstawowego. Zakres i czas szkolenia musi być wcześniej zdefiniowany przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia zdarzenia uznawanego jako siła wyższa w związku z obowiązującymi stanami zagrożenia (np. stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, itp.), Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przeprowadzenia szkolenia zaawansowanego do 6 miesięcy od daty przeprowadzenia szkolenia podstawowego, po pisemnym złożeniu przez Stronę wniosku o prolongatę terminu szkolenia, ze wskazaniem wpływu takiego zdarzenia na realizację obowiązków wynikających z umowy. d) zapewnienie serwisu technicznego zarówno drogą telefoniczną jak i poprzez pocztę elektroniczną, e) zapewnienie serwisu aplikacyjnego zarówno drogą telefoniczną jak i poprzez pocztę elektroniczną f) Udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt. 15 SIWZ. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Kod CPV: 38000000-5
Termin składania ofert : 05/08/2020
<< poprzednie następne >>

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)