Przetargi


ZP: PN 475/2019 mikropłytkowy mikroskop konfokalny
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 03 października 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, pakietem serwisowym i wsparciem aplikacyjnym mikropłytkowego mikroskopu konfokalnego o wysokiej przepustowości przeznaczony do analiz wieloparametrycznych analiz przesiewowych oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury do funkcjonowania w obrębie zintegrowanego i zautomatyzowanego laboratorium badań wysokoprzepustowych, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna).
Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także:
a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim;
b) szkolenie wstępne dla pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia po instalacji oraz wizyty specjalisty aplikacyjnego przez okres minimum 3 lat po instalacji Przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisane w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia;
c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.16 SIWZ;
d) dodatkowa opieka serwisowa przez okres minimum 36 miesięcy po instalacji Przedmiotu zamówienia.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.


Zestawienie złożonych ofert: 15/11/2019

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)