Przetargi


ZP: PN 480/19 roboty budowlane II
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 05 grudnia 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniu 007 budynku A Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Przedmiar robót, plan pomieszczenia oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarty w IV części SIWZ.
STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania
i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.19 SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt 27-32 STWiORB, w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców.
3Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3.1.3. SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego - w dniu przejęcia pomieszczenia przeznaczonego do remontu - listę osób zatrudnionych przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w pkt 27-32 STWiORB. Wykonawca przedstawi również umowę, na podstawie której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.
Warunki prowadzenia robót
- Wykonawca przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z STWiORB, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami.
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w terminie określonym w umowie.
2) Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu
i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od godz. 16:00 do 18.00 po uzgodnieniu z Działem Głównego Inżyniera ICHB. Prowadzenie robót odbywać się będzie, pod nadzorem upoważnionego pracownika Zamawiającego w dni robocze od godziny 6:30 do godz. 16.30. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w STWiORB.
Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem:
a) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie prowadzonych robót oraz ochronę mienia;
b) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji otoczenia;
c) prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać otoczenie w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować, odtwarzając zniszczone na skutek prac budowlanych elementy otoczenia;
d) zabezpieczyć i zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia,
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ; koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
3.2.3 Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:
1) ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
2) ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;
i przepisach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczenia przeznaczonego do remontu i jego otoczenia, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej pomieszczenia przeznaczonego do remontu ponosi Wykonawca.
3.2.5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie użyte przez niego materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty zagraniczne muszą być tłumaczone na język polski
i akceptowane przez krajową jednostkę aprobującą - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych.


Zestawienie złożonych ofert: 20/12/2019

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)