Przetargi


ZP: PN 482/2020 willa roboty budowlane etap 1
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 15 stycznia 2020
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia etapu I inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" są roboty budowlane polegające na robotach demontażowych, rozbiórkowych, naprawczych oraz uporządkowaniu terenu przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, w ramach projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk".
Realizowane zadanie obejmuje: prace rozbiórkowe, demontażowe i naprawcze w budynku wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, oraz uporządkowanie terenu na działce nr 53 i 19, obejmujące następujący zakres robót:
1) Uporządkowanie terenu działki nr 53 i częściowo działki nr 19 polegające na: wykarczowaniu kilkudziesięciu drzew i krzewów, rozbiórce starego miejsca składowania odpadów, pozostałości po murowanym garażu oraz ogrodzenia likwidacji przyłączy gazu, jednego przyłącza wody,
2) Prace demontażowe i rozbiórkowe polegające na: skuciu istniejących zagrzybionych tynków na wszystkich kondygnacjach, odgrzybieniu wszystkich ścian, rozebraniu ścianek działowych przewidzianych do rozbiórki, wykonaniu otworów drzwiowych przez ściany konstrukcyjne wraz z obsadzeniem nadproży, zerwaniu posadzek cementowych w piwnicy, rozebranie posadzek drewnianych i ceramicznych, demontażu wszystkich istniejących instalacji: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych; demontażu armatury sanitarnej, pozostałości po dwóch zdemontowanych węzłach cieplnych, wywozie i utylizacji mebli, zabudów meblowych, starych izolacji styropianowych i z wełny mineralnej, demontażu z poddasza ściany działowej wykonanej z szeregu drzwi windowych wraz z izolacją z trocin,
3) Demontaż i zabezpieczenie w pomieszczeniach wyznaczonych przez Zamawiającego drzwi przeznaczonych do renowacji oraz ozdobnych grzejników żeliwnych,
Prace naprawcze polegające na: zabezpieczeniu, oczyszczeniu i naprawieniu rys, spękań ścian przy pomocy prętów kotwiących systemowych ze stali austenitycznej, zaprawieniu pionowych pęknięć zaprawą naprawczo renowacyjną,
4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia dokumentację powykonawczą w tym operat powykonawczy rozbiórki w zakresie zlikwidowanych węzłów i przyłączy,
5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w tym pomocnicze, szacunkowe przedmiary robót, opracowanie techniczne wraz z poglądowymi rysunkami zostały zawarte w części IV SIWZ,
6) Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z robotami rozbiórkowymi, z wyłączeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców,
7) Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3.1.7 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, listę osób zatrudnionych na umowę o pracę przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi również zanonimizowaną umowę, na podstawie, której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.
Całkowity Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. I.3 SIWZ
Kody CPV: 45111300-1 roboty rozbiórkowe
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111100-9 roboty w zakresie burzenia
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu
45113000-2 roboty na placu budowy
45214610-9 roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)