Przetargi


ZP: PN 484/2020 odczynniki do magazynu
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 23 stycznia 2020
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ.
Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się
w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą.
Uwaga:
Przez dni robocze Zamawiający rozumie inne dni aniżeli soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.)
Odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
Do przedmiotu zamówienia należy również odbiór od Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych.
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty numer katalogowy poszczególnych produktów wraz z podaniem strony internetowej, na której dostępny będzie opis produktu.


Zestawienie złożonych ofert: 31/01/2020

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)