Przetargi


ZP: PN 446/18_rezerwacja biletów, ubezpieczenia, wizy
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 lipca 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest dwuletnia sukcesywna sprzedaż biletów lotniczych (wraz z ich rezerwacją), kolejowych, autokarowych, promowych w ruchu krajowym i międzynarodowym wraz z przypisanymi do nich ubezpieczeniami (o ile są wymagane przez Zamawiającego), sprzedaż dodatkowych ubezpieczeń podróżnych oraz pośrednictwo wizowe


Informacja o finansowaniu

Część przedmiotu zamówienia finansowana będzie również przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego


Wymagany termin wykonania zamówienia: Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres dwóch lat, od dnia 23.08.2018 r. do dnia 23.08.2020 r., zgodnie ze szczegółowymi zleceniami Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 projektu umowy. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wyczerpania swoimi zleceniami kwoty, na którą zawarta zostanie umowa, w okresie obowiązywania umowy.

wersja elektroniczna specyfikacji:

Oferty należy składać do dnia: 25 lipca 2018 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud. B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 25 lipca 2018 o godz. 12:15 w pokoju nr 105 bud. B


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności poprzez załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego, że jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego z ang. International Air Transport Association (IATA), lub posiada autoryzację IATA uprawniającą do usług w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA;
2) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1.2.b) SIWZ;
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze objętej przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 315.000 zł. netto;
Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
Wymagania dotyczące Wykonawców występujących wspólnie oraz Wykonawców zagranicznych zostały opisane w SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt I 5.1.1) oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I 5.1.2) Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
- oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: "JEDZ"), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
JEDZ należy przesłać przed upływem terminu składania ofert w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej dokumentu potwierdzającego status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającegi usługi, w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (załączyć dokument do oferty bądź w przypadku możliwości pobrania z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazania źródła);
5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wymagania dotyczące Wykonawców występujących wspólnie oraz Wykonawców zagranicznych zostały opisane w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
cena - 100%, w tym szczegółowo:
1) wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego - waga 60
2) wysokość składki ubezpieczenia za jeden dzień - waga 20
3) wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego - waga 20

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9.000 PLN. Szczegóły znajdują się w pkt. I.9 SIWZ zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13/07/2018 pod numerem 2018/S 133-303035


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09 lipca 2018 pod numerem 2018-101280

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)