Przetargi


ZP: PN 448/2018 sprzęt komputerowy II
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 16 października 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna").
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej).
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)(Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ.


Informacja o finansowaniu

Przedmiot zamówienia w zakresie części 7 dotyczy realizacji prac w ramach Projektu pt." MultiGATE: dual-analyte responsive fluoroscent probes for a real time multi-parametric sensing in cellular models" nr Homing/2017-4/33 z dnia 18 lipca 2018 r.
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Poddziałanie 4.4. : Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
Wartość projektu: 799 933,00 PLN;
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Wymagany termin wykonania zamówienia: 17 dni od daty podpisania umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 29 października 2018 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pok. 105 bud. B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 29 października 2018 o godz. 10:15 w pokoju nr pok. 105 bud. B


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał następujące dostawy:
1) dla części nr 1 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 złotych brutto;
2) dla części nr 2 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 złotych brutto;
3) dla części nr 3 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 złotych brutto;
4) dla części nr 4 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 złotych brutto;
5) dla części nr 5 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 500,00 złotych brutto;
6) dla części nr 6 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 6 500,00 złotych brutto;
7) dla części nr 7 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 13 000,00 złotych brutto;
8) dla części nr 8 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 700,00 złotych brutto;
9) dla części nr 9 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 7 500,00 złotych brutto;
10) dla części nr 10 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 złotych brutto;
11) dla części nr 11 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 złotych brutto;
12) dla części nr 12 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 złotych brutto;
13) dla części nr 13 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 złotych brutto;
14) dla części nr 14 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 złotych brutto;
15) dla części nr 15 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 złotych brutto;
16) dla części nr 16 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 200,00 złotych brutto;
17) dla części nr 17 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 złotych brutto;
18) dla części nr 18 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 500,00 złotych brutto;
19) dla części nr 19 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 500,00 złotych brutto;
20) dla części nr 20 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 500,00 złotych brutto;
21) dla części nr 21 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 złotych brutto;
22) dla części nr 22 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 6 000,00 złotych brutto;
23) dla części nr 23 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 6 000,00 złotych brutto;
24) dla części nr 24 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto;
25) dla części nr 25 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 13 000,00 złotych brutto;
26) dla części nr 26 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 8 500,00 złotych brutto
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
5.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać samodzielnie warunek postawiony w pkt I.5.1.1) SIWZ.
5.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.7 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w pkt. I.5.9 SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt I.5.5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt I.5.2.3) SIWZ.
5.8 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I.6.1 i I.6.3 SIWZ oraz w pkt. I.6.5, I.6.7, I.6.9 SIWZ - jeśli dotyczy.
5.9 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp. Ponadto na podstawie art. 24 ust. 5:
- art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
- art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt I 5.1.1) oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I. 5.1.2) Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
- oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: "JEDZ"), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
JEDZ należy przesłać przed upływem terminu składania ofert w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (załączyć dokument do oferty bądź w przypadku możliwości pobrania z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazania źródła).
6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.5. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt. I.5.8 - jeśli dotyczy, w pkt.I.6.2 i I.6.3 SIWZ oraz w pkt. I.6.6, I.6.8, I.6.10 SIWZ - jeśli dotyczy.
6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3 SIWZ:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.7. Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.6 pkt 1 i pkt 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt I.6.6 pkt 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt I.6.7 stosuje się.
6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I.6.3.1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt I.6.6.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt I.6.7 zdanie pierwsze stosuje się.
6.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.12. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy określonych w pkt. I.6.3.4.) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza.
6.13. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą fakultatywnie załączyć do oferty:
1) zaparafowany projekt umowy,
2) dowód wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium dla części nr od 1 do 26
Cena - waga 60
Termin realizacji - waga 20
Okres gwarancji - waga 20

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 362,16 zł w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia. Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas Wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Część nr 1 - 109,74 zł; Część nr 2 - 27,00 zł; Część nr 3 - 84,00 zł; Część nr 4 - 195,12 zł; Część nr 5 - 97,56 zł; Część nr 6 - 182,91 zł; Część nr 7 - 365,85 zł; Część nr 8 - 18,00 zł; Część nr 9 - 207,30 zł; Część nr 10 - 341,46 zł; Część nr 11 - 85,36 zł; Część nr 12 - 105,00 zł; Część nr 13 - 180,00 zł; Część nr 14 - 270,00 zł; Część nr 15 - 180,00 zł; Część nr 16 - 30,00 zł; Część nr 17 - 136,20 zł; Część nr 18 - 97,56 zł; Część nr 19 - 97,56 zł; Część nr 20 - 97,56 zł; Część nr 21 - 300,00 zł; Część nr 22 - 158,55 zł; Część nr 23 - 166,32 zł; Część nr 24 - 268,20 zł; Część nr 25 - 341,40 zł; Część nr 26 - 219,51 zł. Wadium wnosi się na okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w pkt. I.20 SIWZ zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 26 części.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 26. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16/10/2018 pod numerem 2018/S 199-450265


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11 października 2018 pod numerem 2018-153017

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)