Przetargi


ZP: PN 449/18 wynajem sekwenatora
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 17 października 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem Sekwenatora następnej generacji (ang. next generation sequencing, NGS), umożliwiającego sekwencjonowanie przez syntezę genomów, eksomów i transkryptomów w technologii tzw. krótkich odczytów sparowanych (ang. paired-end reads, PE), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "Sekwenator").
Sekwenator ma stanowić jeden zintegrowany system, do którego funkcjonowania nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej) do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji.
W ramach realizacji opisanego w niniejszym SIWZ przedmiotu zamówienia, Wykonawca :
- przeprowadzi montaż i uruchomi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- podłączy urządzenie do sieci elektrycznej i teleinformatycznej,
- wykona instalację, konfigurację i integrację dostarczonych w ramach zamówienia systemów/oprogramowania, zaprogramuje poszczególne funkcje umożliwiające korzystanie z funkcjonalności urządzenia.

Wymagania dotyczące wynajmu:
- najem Sekwenatora następnej generacji szczegółowo opisanego w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), na okres 24 miesięcy,
- płatność za najem w okresach miesięcznych, w równych ratach, w PLN,
- przedmiot wynajmu pozostaje własnością Wykonawcy przez cały okres najmu,
- ubezpieczenie urządzenia przez cały okres najmu od wszelkich ryzyk,
- serwisowanie urządzenia.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem),
b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji,
c) przeprowadzenie szkolenia z obsługi Sekwenatora, w terminie najpóźniej do 14 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Kod CPV:38540000, 38434500
Pełny opis zamówienia znajduje się w SIWZ


Informacja o finansowaniu

Część Przedmiotu zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektu
pt."Mapa Mikrobiomu Polski"

nr POIR.04.01.02-00-0025/17-00 z dnia 28.12.2017
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo - badawcze

Wartość projektu: 6 546 285,88 PLN;
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 594 334,98 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Wymagany termin wykonania zamówienia: Okres wynajmu Sekwenatora: 24 miesiące od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu zamówienia. Termin dostarczenia Przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy przez strony. Przedmiot zamówienia uważa się za dostarczony w dacie podpisania, przez Strony protokołu przekazania przedmiotu zamówienia.

wersja elektroniczna specyfikacji:

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 22 listopada 2018 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 22 listopada 2018 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud B


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2) lit. a) SIWZ.
2) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych na jeden i wszystkie przypadki.
W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sekwenatora następnej generacji o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda dostawa.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z prowadzonego postępowania.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w pkt. I.6.8 SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o których mowa w pkt I.6.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt I.6.2. ppkt 2) i 3) SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I.7.1 i I.7.2 SIWZ oraz w pkt. I.6.5 SIWZ.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt I 6.1.1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I. 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: "JEDZ"), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
JEDZ należy przesłać przed upływem terminu składania ofert w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
b) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 6.2 ppkt. 2) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
c) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
wykazu dostaw sekwenatora następnej generacji wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
i) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);
j) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.);
k) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp.
Wymagania dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia , dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały opisane w SIWZ.
Szczegóły dotyczące możliwości zmian umowy znajdują się w pkt. I.17 SIWZ.
Klauzula informacyjna RODO znajduje się w pkt. I.20 siwz

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Cena waga 100

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegóły w punkcie I.9 SIWZ zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17/10/2018 pod numerem 2018/S 200-454092


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12 października 2018 pod numerem 2018-155445

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)