Przetargi


ZP: PN 20/11/2018 - czasopisma
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 16 listopada 2018
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Roczna prenumerata czasopism krajowych, zagranicznych i specjalistycznych w 2019 roku wraz z dostawą do zamawiającego, w rodzaju i ilości określonej w części IV SIWZ.


Wymagany termin wykonania zamówienia: niezwłocznie po ukazaniu się czasopism, jednakże nie później niż: a) dzienniki - w dniu ukazania się publikacji, b) pozostałe tytuły - 7 dni po ukazaniu się publikacji w zakresie części nr 1 i 3 oraz do 6 tygodni po ukazaniu się publikacji w zakresie części nr 2, przez okres jednego roku począwszy od pierwszego numeru należącego do prenumeraty roku 2019 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2019, bez względu na datę ukazania się numeru.

Oferty należy składać do dnia: 30 listopada 2018 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pokój nr 0.30 - kancelaria

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 30 listopada 2018 11:00 (poprzedni termin: 27 listopada 2018 11:00)
  • opis zmian: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przedłuża termin składania ofert do 30 listopada 2018 r. do godz. 11:00.
   Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 11:00 na adres zamawiającego:
   Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań, pokój nr 0.30 - kancelaria.
 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 27 listopada 2018 11:00 (poprzedni termin: 26 listopada 2018 11:00)
  • opis zmian: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do 27 listopada 2018 r. do godz. 11:00.
   Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 11:00 na adres zamawiającego:
   Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań, pokój nr 0.30 - kancelaria.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 30 listopada 2018 o godz. 11:15 w pokoju nr 0.31b

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 30 listopada 2018 11:15 (poprzedni termin: 27 listopada 2018 11:15)
 • nowy termin otwarcia ofert: 27 listopada 2018 11:15 (poprzedni termin: 26 listopada 2018 11:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1.Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa w terminie wskazanym w punkcie I.6.2 SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 3. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16/11/2018 pod numerem 649465-N-2018


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)