Przetargi


ZP: PN 1/02/2019 - przewóz uczniów
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 lutego 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Wykonanie usługi nieregularnych przewozów uczniów wraz z opiekunami na terenie podregionów województwa Wielkopolskiego - NUTS Poznański, Leszczyński oraz Kaliski w ramach projektu Koder Junior, zgodnie z opisem zamieszczonym w części IV SIWZ, tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


Informacja o finansowaniu

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektów: "Koder Junior - Szkoła Mistrzów Programowania"(NUTS3 - Poznański) POPC.03.02.00-00-0081/17, "Koder Junior - Szkoła Mistrzów Programowania" (NUTS3 - Leszczyński) POPC.03.02.00-00-0078/17, "Koder Junior - Szkoła Mistrzów Programowania" (NUTS3 - Kaliski) POPC.03.02.00-00-0076/17.
Projekty są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Realizacja zamówienia w ramach wszystkich części zamówienia następować będzie sukcesywnie w terminie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od 28.02.2019 r.) do 15.06.2019 r. oraz od 15.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Oferty należy składać do dnia: 27 lutego 2019 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 0.30 - kancelaria

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 27 lutego 2019 12:00 (poprzedni termin: 22 lutego 2019 12:00)
  • opis zmian: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 lutego 2019 r. do godz. 12:00.
 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 22 lutego 2019 12:00 (poprzedni termin: 20 lutego 2019 12:00)
  • opis zmian: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 lutego 2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 27 lutego 2019 o godz. 12:15 w pokoju nr 0.31a

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 27 lutego 2019 12:15 (poprzedni termin: 22 lutego 2019 12:15)
 • nowy termin otwarcia ofert: 22 lutego 2019 12:15 (poprzedni termin: 20 lutego 2019 12:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.), w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - aktualną licencję wspólnotową, a w przypadku wykonawcy spoza Unii Europejskiej - aktualną licencję międzynarodową.
2) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2.b) SIWZ.
3) Warunek dotyczący sytuacji technicznej i zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w ramach każdej części zamówienia przynajmniej jedną usługę w zakresie przewozu osób autobusem posiadającym minimum 50 miejsc siedzących pokonując dystans minimum 30 km w jedną stronę, która świadczona była przez okres co najmniej 1 miesiąca.
Uwaga:
Do przeliczenia wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
b) wykaże, że w ramach każdej części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, dysponuje przez cały okres realizacji zamówienia wskazany w pkt I.4 SIWZ co najmniej 2 autobusami. Każdy z autobusów musi spełniającymi następujące wymagania:
wiek autobusu w dniu otwarcia ofert nie może wynosić więcej niż 10 lat (licząc od daty produkcji rozumianej jako rok produkcji),
minimalna liczba miejsc siedzących to 50 miejsc,
musi posiadać ważny przegląd techniczny pojazdu oraz ważną polisę OC i NW (ważne na dzień składania ofert),
c) wykaże, że w ramach każdej części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą wykonywać usługę jako kierowcy i spełniać następujące wymagania:
posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania usług przewozu osób oraz do kierowania pojazdem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.),
posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przewozie osób autobusami.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.), w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - aktualną licencję wspólnotową, a w przypadku wykonawcy spoza Unii Europejskiej - aktualną licencję międzynarodową.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej.
2) wykazu autobusów potwierdzającego fakt dysponowania co najmniej 2 autobusami o liczbie miejsc siedzących wynoszącej co najmniej 50 przez cały okres realizacji zamówienia, wskazany w pkt I.4 SIWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawcę spełniania powyższego warunku w zakresie każdej z części na którą została złożona oferta;
3) wykazu osób (kierowców), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawcę spełniania powyższego warunku w zakresie każdej z części, na którą została złożona oferta.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa w terminie wskazanym w punkcie I.6.4 SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium dla części nr 1-3
Cena - waga 60
Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu użytego do wykonania zamówienia - waga 30
Emisja spalin - waga 10

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 600,00 zł w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia. Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Część nr 1 - 2 400,00 zł, Część nr 2 - 700,00 zł, Część nr 3 - 2 500,00 zł. Wadium wnosi się na okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 3. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Zamówienia te będą polegać na świadczeniu przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług polegających na: a) dodatkowych przewozach uczniów wynikających z przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej; przy czym zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby przewozów w stosunku do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia odpowiednio w punkcie 1 dla części nr 1 zamówienia - o 20%, w punkcie 1 dla części nr 2 zamówienia - o 20%, w punkcie 1 dla części nr 3 zamówienia - o 20%; b) zwiększeniu liczby uczniów biorących udział w zajęciach odbywających się przy ul. Zwierzynieckiej 20, 60-814 Poznań, w stosunku do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia odpowiednio w punkcie 17 dla części nr 1 zamówienia - o 20%, w punkcie 17 dla części nr 2 zamówienia - o 20%, w punkcie 17 dla części nr 3 zamówienia - o 20%. Przy świadczeniu usług objętych takimi zamówieniami zastosowane będą miały warunki ustalone dla zamówienia podstawowego. Zamówienia takie mogą być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12/02/2019 pod numerem 513388-N-2019


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)