Przetargi


ZP: PN 2/03/2019 - serwis klimatyzacji
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 18 marca 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ


Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.03.2020 r. (dotyczy części nr 1 -7)

Oferty należy składać do dnia: 26 marca 2019 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr nr 0.30 - kancelaria


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 26 marca 2019 o godz. 11:15 w pokoju nr nr 0.38


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców zgodnie z zapisami art. 30 ust 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DZ. U. z 2015 r. poz.881) - dotyczy ofert na części od 1-3 oraz 5-7 zamówienia.
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. lit. b) SIWZ.
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na serwisowaniu, opiece, przeglądach lub konserwacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych:
- dla części nr 1 - o wartości nie mniejszej niż 15.000 złotych brutto,
- dla części nr 2 - o wartości nie mniejszej niż 4.0000 złotych brutto,
- dla części nr 3 - o wartości nie mniejszej niż 5.000 złotych brutto,
- dla części nr 4 - o wartości nie mniejszej niż 5.000 złotych brutto,
- dla części nr 5 - o wartości nie mniejszej niż 10.000 złotych brutto,
- dla części nr 6 - o wartości nie mniejszej niż 8.000,00 złotych brutto.
Zamawiający nie wymaga podania informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
b) wykaże, że dysponuje przez cały okres realizacji zamówienia wskazany w pkt I.4 SIWZ min. 1 osobą kadry technicznej, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą poniższe kwalifikacje zawodowe:
- aktualne zaświadczenie/certyfikat F-Gaz, wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj.: Dz.U. z 2015 poz. 881 z późn. zm.) potwierdzający kwalifikacje - dotyczy ofert na części od 1-3 oraz 5-7 zamówienia.
- certyfikaty lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez tą osobę kwalifikacji do wykonywania serwisu dla urządzeń klimatyzacji, klimatyzacji typu split, wytwornic wody lodowej, chillerów i dry coolerów wydane przez firmy Stulz, Hiross, Daikin, RC Group, Uniflair oraz LUVE), Toshiba, LG (producenta jednostek VRF), klimatyzacyjnych typu split oraz urządzeń wentylacyjnych. Certyfikaty lub zaświadczenia muszą dotyczyć kwalifikacji do serwisowania urządzeń klimatyzacji tych firm, których urządzenia są przedmiotem danej części zamówienia (przedmiotem oferty wykonawcy na daną cześć zamówienia).
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców zgodnie z zapisami art. 30 ust 7. Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DZ. U. z 2015 r. poz.881) - dotyczy ofert na części od 1-7 zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawcę spełniania powyższego warunku w zakresie każdej z części, na którą została złożona oferta danego Wykonawcy.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa
w terminie wskazanym w punkcie I.6.4 SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium dla części nr 1 - 7:
Cena - waga 100

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 7 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 7. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie usługi określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych usług wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18/03/2019 pod numerem 526485-N-2019


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)