Przetargi


ZP: PN_459/19_Inwestor Zastępczy
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 21 maja 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 21/23, w ramach projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk", zwanej dalej Inwestycją.
Realizowane zadanie inwestycyjne obejmuje: kapitalny remont i przebudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania.


Informacja o finansowaniu

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku mieszkalnego, wielorodzinnego posiadającego status pustostanu na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" na podstawie umowy, zawartej w dniu 2 kwietnia 2019 r. w ramach Instrumentów Finansowych
wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9.: "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"
Działanie 9.2.: "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych"
Poddziałanie 9.2.3.: "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych - instrumenty finansowe"
Umowa Inwestycyjna nr IJ18-04951, z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie udzielenia pożyczki na realizację wyżej wymienionego projektu
Kwota pożyczki udzielonej ze środków Unii Europejskiej: 14.000.000,00 PLN


Wymagany termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 24 czerwca 2019 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr drogą elekroniczną na https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez ePUAP


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 24 czerwca 2019 o godz. 12:00 w pokoju nr pokój nr 105 w budynku B


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2) lit. a) SIWZ.
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2) lit. b) SIWZ.
3) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2) lit. c) SIWZ jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące:
a) zdolności technicznej (doświadczenie Wykonawcy) - tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera kontraktu nad realizacją remontu lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków, z przeznaczeniem na potrzeby biurowe lub laboratoryjne lub biurowo - usługowe lub biurowo-mieszkalno-usługowe, o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 każdy (kubatura ta dotyczy łącznej kubatury budynku lub budynków użyteczności publicznej, które zostały wykonane w ramach jednej odrębnej usługi) o łącznej wartości inwestycji wynoszącej nie mniej niż 12.000.000,00 zł brutto każda,
b) zdolności zawodowej - tj. wykaże, że na czas realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj., posiadającymi odpowiednie wykształcenie i uprawnienia:
- Koordynator projektu - posiadający wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (z zastrzeżeniem, że w okresie ostatnich 8 lat pełnił wyżej wymienioną funkcję minimum przez okres dwóch lat) oraz posiadający doświadczenie, w okresie ostatnich 8 lat, polegające na zarządzaniu realizacją minimum 2 inwestycji budowlanych przez okres minimum 18 miesięcy łącznie (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.), dotyczących remontu lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków, (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), z przeznaczeniem na potrzeby biurowe lub laboratoryjne lub biurowo - usługowe lub biurowo-mieszkalno-usługowe, o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 każda, o łącznej wartości inwestycji wynoszącej nie mniej niż 12.000.000,00 zł brutto każda,
- Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.), będąca członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów, posiadająca ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (z zastrzeżeniem, że w okresie ostatnich 8 lat pełnił wyżej wymienione funkcje przez okres minimum 2 lat), a także posiadająca doświadczenie, w okresie ostatnich 8 lat, polegające na realizacji minimum 2 inwestycji budowlanych przez okres minimum 18 miesięcy łącznie (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), dotyczących remontu bądź przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków, (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 każdy,
- Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.), będąca członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów, posiadająca ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (z zastrzeżeniem, że w okresie ostatnich 8 lat pełnił wyżej wymienione funkcje przez okres minimum 2 lat), a także posiadająca doświadczenie, w okresie ostatnich 8 lat, polegające na realizacji minimum 2 inwestycji budowlanych przez okres minimum 18 miesięcy łącznie (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), dotyczących remontu bądź przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 każdy,
- Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.), będąca członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów, posiadająca ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (z zastrzeżeniem, że w okresie ostatnich 8 lat pełnił wyżej wymienione funkcje przez okres minimum 2 lat), , a także posiadająca doświadczenie, w okresie ostatnich 8 lat, polegające na realizacji minimum 2 inwestycji budowlanych przez okres minimum 18 miesięcy łącznie (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), dotyczących remontu bądź przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków, (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 każdy,
- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.), będąca członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów, posiadająca ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej (z zastrzeżeniem, że w okresie ostatnich 8 lat pełnił wyżej wymienione funkcje przez okres minimum 2 lat), a także posiadająca doświadczenie, w okresie ostatnich 8 lat, polegające na realizacji minimum 2 inwestycji budowlanych przez okres minimum 18 miesięcy łącznie (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), dotyczących remontu bądź przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 każdy,
- Kosztorysant budowlany: co najmniej jedna osoba posiadająca 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie kosztorysowania robót budowlanych, urządzeń, instalacji i sieci związanych z funkcjonowaniem budynków oraz zagospodarowania terenu.
Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji Koordynatora projektu z jednym z inspektorów nadzoru.
2. Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe, zaproponowane przez Wykonawcę osoby, winny posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej tożsame z zastępowaną osobą. Szczegółowe warunki dopuszczalnych zmian w tym zakresie przewiduje wzór umowy.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo budowlane oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725).
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub wszyscy łącznie spełniają w/w warunki.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z prowadzonego postępowania.
Warunki udziału określone w pkt 6.2 powinni spełniać łącznie wszyscy wykonawcy, z zastrzeżeniem, że warunek udziału, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 litera a) i b) musi spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w pkt I.6.8 SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt I.6.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt I.6.2.3) SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I 7.1 litera a) oraz od d-l, pozostałe dokumenty określone w pkt I.7.1 SIWZ - jeśli dotyczy w zakresie udostępnianego zasobu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt I 6.1.1) oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I. 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia oraz dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: "JEDZ"), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
JEDZ Wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ, w tym - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanych w pkt I. 6.2. SIWZ należy wypełnić Części IV sekcję α. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty JEDZ (w wersji do zaimportowania) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego;
b) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
- wykazu usług, zgodnie z zapisami pkt 6.2.3) lit. a) SIWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; składany wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta została przez Zamawiającego najwyżej oceniona, wezwanego do złożenia oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:
a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
b) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
- wykazu osób, zgodnie z zapisami pkt 6.2.3) lit. b) SIWZ, kierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także informacji na temat doświadczenia zawodowego tych osób; składany wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta została przez Zamawiającego najwyżej oceniona, wezwanego do złożenia oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy;
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);
i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 z późn.zm).
Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b) - i) Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b) - i) powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.
Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
cena - waga 60
zdolność techniczna Wykonawcy - waga 40

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 20.000 zł. Szczegóły dotyczące wadium opisane w pkt I.8 SIWZ. zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17/05/2019 pod numerem


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21 maja 2019 pod numerem 2019/S 097-234838


opis zmian wprowadzonych dla zamówienia

 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 04/06/2019 12:37
  • opis zmian: Zamawiający informuje, że dnia 31.05.2019 dokonał zmiany SIWZ. Omyłkowo jednak nie przeniósł jednego ze zmienionych zapisów do treści formularza oferty. Zamawiający zamieszcza zatem poprawny formularz oferty w wersji edytowalnej (oraz cały SIWZ) z poprawioną zmianą (dotyczy: doświadczenia Wykonawcy z okresu ostatnich "PIĘCIU" - a nie jak omyłkowo pozostało w formularzu oferty "TRZECH" - lat).
 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 03/06/2019 11:05
  • opis zmian: Uwaga:
   Zamawiający informuje, że - zgodnie z SIWZ z dnia 31052019 - wszyscy Inspektorzy muszą być członkami właściwej okręgowej izby inżynierów, posiadającymi ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 31/05/2019 21:27
  • opis zmian: - data wprowadzenia zmian: 31/05/2019
   - opis zmian: w załączonym piśmie
 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 22/05/2019 10:39
  • opis zmian: Zamiast:
   Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Strony

   Jest:
   Termin wykonania zamówienia: 42 miesiące od daty zawarcia umowy przez Strony

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)