Przetargi


ZP: PN 464/19 ubezpieczenie grupowe pracowników II
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 czerwca 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie (część I) i zdrowie (część II) pracowników, współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ.
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego - firmy mBroker NET Sp. z o.o. (nr zezwolenia KNF 1538/08). Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Brokerowi Zamawiającego miesięczną prowizję brokerską za wykonywanie czynności brokerskich związanych z zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą umową, w łącznej wysokości 10% inkasa miesięcznej składki ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy ze swojej strony przeprowadzi akcję informacyjną dla pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej, przygotuje ulotki informacyjne oraz szablony dokumentów związanych z ubezpieczeniem, przeprowadzi szkolenie osób wykonujących czynności administracyjne związane z obsługą umowy, a także pokryje koszty związane
z wynagrodzeniem osób wykonujących czynności administracyjne związane z obsługą umowy na terenie Instytutu.
Część I - ubezpieczenie grupowe na życie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował elektronicznym, internetowym systemem obsługi umowy ubezpieczenia, spełniającym ustawowe wymogi o ochronie danych osobowych oraz umożliwiającym wprowadzanie danych osobowych osób nowo przystępujących, wyrejestrowywanie z ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu indywidualny dostęp do elektronicznego, internetowego systemu obsługi ubezpieczenia w ciągu 30 dni od rozpoczęcia odpowiedzialności z ubezpieczenia grupowego.
Przewidywana liczba ubezpieczonych: 303 osoby. Wskazana przewidywana liczba osób została ustalona na podstawie ilości pracowników obecnie objętych dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym u Zamawiającego oraz służy wyliczeniu ceny ofertowej i umożliwi badanie i porównywalność ofert.
W okresie obowiązywania umowy mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych.
Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby osób przystępujących do ubezpieczenia.
Każda osoba przystępująca do ubezpieczenia może dokonać swobodnego wyboru wariantu ubezpieczenia, między Wariantem I i Wariantem II, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zapewni swobodny wybór i zmianę wariantów przez ubezpieczonych w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę usług objętych niniejszym postępowaniem wykonywanie czynności przez personel Wykonawcy w ramach usługi ubezpieczenia nie wymaga bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy.
Kody CPV: 66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3
Część II - ubezpieczenie grupowe na zdrowie
Przewidywana liczba ubezpieczonych: 181 osób (w tym 121 pracowników, 39 współmałżonków oraz 21 dzieci). Wskazana przewidywana liczba ubezpieczonych pracowników została ustalona na podstawie ilości pracowników obecnie objętych dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym u Zamawiającego oraz służy wyliczeniu ceny ofertowej i umożliwi badanie i porównywalność ofert.
W okresie obowiązywania umowy mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych.
Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby osób przystępujących do ubezpieczenia..
Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę usług objętych niniejszym postępowaniem wykonywanie czynności przez personel Wykonawcy w ramach usługi ubezpieczenia nie wymaga bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy.
Kody CPV: 66.51.22.10-7


Wymagany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące, od 01.08.2019 r.

wersja elektroniczna specyfikacji:

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 28 czerwca 2019 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pok. 105 bud. B

zmiany w terminie składania ofert

  • zmiana dotyczy:
    • nowy termin składania ofert: 28 czerwca 2019 10:00 (poprzedni termin: 25 czerwca 2019 10:00)
    • opis zmian: Było: 25.06.2019 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 28 czerwca 2019 o godz. 11:15 w pokoju nr pok. 105 bud. B

zmiany w terminie otwarcia ofert

  • nowy termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2019 11:15 (poprzedni termin: 25 czerwca 2019 10:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
5.2.1. Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. a) SIWZ, w zakresie każdej z części, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2019 r. poz. 381 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
- zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie lub
- oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia.
5.2.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. b) SIWZ
5.2.3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. c) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej 1 usługę:
- w zakresie części I - grupowego ubezpieczenia na życie, przy czym minimalny okres ubezpieczenia wynosił 12 miesięcy, a minimalna liczba ubezpieczonych u danego ubezpieczającego musi wynosić minimum 300 osób w przypadku tej usługi, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączenie dokumentu
(np. referencje, opinie) potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
- w zakresie części II - grupowego ubezpieczenia na zdrowie, przy czym minimalny okres ubezpieczenia wynosił 12 miesięcy, a minimalna liczba ubezpieczonych u danego ubezpieczającego musi wynosić minimum 150 osób w przypadku tej usługi, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączenie dokumentu (np. referencje, opinie) potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie
Uwaga:
W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy PZP.
5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców zobowiązany jest spełniać samodzielnie warunek postawiony w pkt I.5.1.1) SIWZ.
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt I.5.5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. I.5.2.3. SIWZ.
5.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach wymienionych w pkt I.6.1 lit. a) i pkt. I.6.5 lit. a) SIWZ.
5.10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
5.11. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1.2 SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.12. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
b) w zakresie wymogu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
- zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie lub
- oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia
c) w zakresie wymogu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
dla części I - wykaz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanego lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanego co najmniej 1 usługi grupowego ubezpieczenia na życie, przy czym minimalny okres ubezpieczenia wynosił 12 miesięcy, a minimalna liczba ubezpieczonych u danego ubezpieczającego musi wynosić minimum 300 osób w przypadku tej usługi, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączenie dokumentu (np. referencje, opinie) potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
- dla części II - wykaz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanego lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanego co najmniej 1 usługi grupowego ubezpieczenia na zdrowie, przy czym minimalny okres ubezpieczenia wynosił 12 miesięcy, a minimalna liczba ubezpieczonych u danego ubezpieczającego musi wynosić minimum 150 osób w przypadku tej usługi, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączenie dokumentu (np. referencje, opinie) potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
6.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt I.5.2.3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp), Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do oferty, dotyczący:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (informacja, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione);
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (informacja, jak udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy realizacji przedmiotu zamówienia);
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (jeśli wymaga tego rodzaj
i charakter zasobu).
6.3 Dokumenty wskazane w pkt 6.1. lit. b) i c) Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane powyżej powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
6.4 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów dla realizacji Przedmiotu zamówienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w oryginale o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.5 lit.b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.8 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.9 W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać wraz z podaniem firm podwykonawców (art. 36b ust.1 ustawy Pzp).
6.10 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą fakultatywnie załączyć do oferty zaparafowane istotne postanowienia umowne.
6.11 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.12 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ należy złożyć w oryginale lub w kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.13 Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy określonych w pkt. I.6.2.3) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale bądź uwierzytelnione przez notariusza.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Część I - ubezpieczenie grupowe na życie
A. Cena łączna składek - waga 20
B. Wysokości świadczeń - waga 60
C. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane - waga 20
Część II - ubezpieczenie grupowe na zdrowie
A. Cena łączna składek - waga 60
B. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane - waga 40

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części określone od 1 do 2. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach.
Część I - ubezpieczenie grupowe na życie
Część II - ubezpieczenie grupowe na zdrowie

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14/06/2019 pod numerem 561630-N-2019


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)