Przetargi


ZP: PN 11/08/2019 - sukcesywna dostawa sprzętu
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 12 sierpnia 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Sukcesywna dostawa sprzętu, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w IV części SIWZ.


Informacja o finansowaniu

Część przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 i 3 będzie realizowana w ramach Projektu nr POPC.02.01.00-00-0100/19 pt. "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin" (eDWIN) dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Termin realizacji poszczególnych zapotrzebowań ustala się na 42 dni od daty faksowego lub elektronicznego zgłoszenia zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, że: a) 28 dni przeznaczonych jest dla wykonawcy na dostarczenie przedmiotu danego zapotrzebowania, b) 14 dni zarezerwowanych jest dla zamawiającego na wykonanie czynności odbioru przedmiotu danego zapotrzebowania i sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego danego zapotrzebowania albo protokołu rozbieżności.

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 26 września 2019 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr nie dotyczy

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 26 września 2019 11:00 (poprzedni termin: 12 września 2019 11:00)
  • opis zmian: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia pkt I.12.1 i I.12.2 SIWZ i przedłuża termin w następujący sposób:
   Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 26 września 2019 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 26 września 2019 o godz. 12:00 w pokoju nr 0.31a

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 26 września 2019 12:00 (poprzedni termin: 12 września 2019 12:00)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp oraz na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp
2) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa w terminie wskazanym w punkcie I.6.2 SIWZ.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającego numer katalogowy, zgodnie z opisem technicznym stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty. Ponadto, na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, zamawiający żąda dla części nr 1-4 dokumentacji technicznej (np. foldery, prospekty, katalogi, karty informacyjne) oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiającej weryfikację parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza przedłożenie powyższej dokumentacji technicznej (np. foldery, prospekty, karty informacyjne) w języku angielskim.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium dla części nr 1:
Cena - waga 60
Okres gwarancji - waga 25
Rozszerzenie pamięci - waga 15
Kryterium dla części nr 2:
Cena - waga 100
Kryterium dla części nr 3:
Cena - waga 60
Okres gwarancji - waga 10
Rozszerzenie pojemności dyskowej (powyżej 192TB) - waga 30
Kryterium dla części nr 4:
Cena - waga 100

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 zł, w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia. Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Część nr 1 - 10 000,00 zł, Część nr 2 - 2 000,00 zł, Część nr 3 - 11 000,00 zł, Część nr 4 - 1 000,00 zł. Wadium wnosi się na okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 4 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 4. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12/08/2019 pod numerem 2019/S 154-379440


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07 sierpnia 2019 pod numerem 2019-111843


opis zmian wprowadzonych dla zamówienia

 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 10/09/2019 16:02
  • opis zmian: Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia zapis w kryterium dla części nr 3 w następujący sposób:
   Było:
   (...)
   Rozszerzenie pojemności dyskowej (powyżej 144TB) - waga 30

   Jest:
   (...)
   Rozszerzenie pojemności dyskowej (powyżej 192TB) - waga 30

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)