Przetargi


ZP: PN 474/19 probówki, rękawiczki do magazynu
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 04 października 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ.
Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się
w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą.
Uwaga:
Przez dni robocze Zamawiający rozumie inne dni aniżeli soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.)
Dla części 1 Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty numer katalogowy poszczególnych produktów wraz z podaniem strony internetowej na której dostępny będzie opis produktu.
W zakresie części 2:
- wymagane jest załączenie do oferty próbek asortymentu w celu oceny ofert, zgodnie z kryteriami szczegółowo opisanymi w pkt. I.18 SIWZ. Próbka traktowana jest jako treść oferty i nie podlega uzupełnieniu;
- Zamawiający wymaga, aby dostarczane rękawiczki spełniały normy EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 388, szczegółowo opisane w części IV SIWZ - specyfikacja asortymentowa.
CPV: 33.10.00.00-1, 38.40.00.00-9


Informacja o finansowaniu

Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 17 października 2019 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pokój 105 budynek B wejście od ul. Wieniawskiego 17/19

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 17 października 2019 10:00 (poprzedni termin: 17 października 2019 10:00)
  • opis zmian: było 16.10.2019 r. do godz. 10:00
   jest 17.10.2019 r. do godz. 10:00
 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 17 października 2019 10:00 (poprzedni termin: 17 października 2019 10:00)
  • opis zmian: było 16.10.2019 r. do godz. 10:00
   jest 17.10.2019 r. do godz. 10:00
 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 17 października 2019 10:00 (poprzedni termin: 16 października 2019 10:00)
  • opis zmian: było 16.10.2019 r. do godz. 10:00
   jest 17.10.2019 r. do godz. 10:00
 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 16 października 2019 10:00 (poprzedni termin: 14 października 2019 10:00)
  • opis zmian: Było: 14.10.2019 r. do godz. 10:00
   Jest: 16.10.2019 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 17 października 2019 o godz. 10:15 w pokoju nr pokój 105 budynek B wejście od ul. Wieniawskiego 17/19

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 17 października 2019 10:15 (poprzedni termin: 17 października 2019 10:15)
 • nowy termin otwarcia ofert: 17 października 2019 10:15 (poprzedni termin: 17 października 2019 10:15)
 • nowy termin otwarcia ofert: 17 października 2019 10:15 (poprzedni termin: 16 października 2019 10:15)
 • nowy termin otwarcia ofert: 16 października 2019 10:15 (poprzedni termin: 14 października 2019 10:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
3) w zakresie części 2 - oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5.2 Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. a) SIWZ
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. b) SIWZ
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie:
a) dla części 1 - polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie drobnego sprzętu laboratoryjnego (m.in. końcówek, probówek, falkonów), przy czym wartość takiej dostawy wynosiła co najmniej 145 000,00 zł brutto,
b) dla części 2 - polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie rękawiczek jednorazowych, przy czym wartość takiej dostawy wynosiła co najmniej 40 000,00 zł brutto.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
5.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli zaangażowanie przez Wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać samodzielnie warunki postawione w pkt I.5.1.1)
5.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.7 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
5.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt I.5.5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt I.5.2 ppkt. 3) SIWZ.
5.9 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I.6.2 SIWZ.
5.10 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wymienionego w pkt. 5.2 ppkt. 3) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
- Zamawiający dopuszcza zgodnie z §10.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazanie przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający samodzielnie i bezpłatnie będzie mógł pobrać wskazany przez Wykonawcę dokument.
4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
- Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w oryginale o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
6.3. W zakresie części 2 - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia kart charakterystyki produktów, uwzględniających normy EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 388.
Wymagania dotyczące wykonawców zagranicznych oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
dla części 1:
Cena - waga 60
Termin dostawy pojedynczego zamówienia (dalej dostawa) - waga 40
dla części 2:
Cena - waga 60
Jakość - waga 30
Termin dostawy pojedynczego zamówienia (dalej dostawa) - waga 10

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Część 1 - probówki, końcówki do pipet i inne materiały laboratoryjne
Część 2 - rękawiczki jednorazowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04/10/2019 pod numerem 606058-N-2019opis zmian wprowadzonych dla zamówienia

 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 14/10/2019 13:27
  • opis zmian: Punkt 5.2.3.a) otrzymuje brzmienie:
   Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie:
   a) dla części 1 - polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie drobnego sprzętu laboratoryjnego (m.in. końcówek, probówek, falkonów), przy czym wartość takiej dostawy wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto.

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)