Przetargi


ZP: PN 2/01/2020 - układ komparatora
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 04 lutego 2020
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu komparatora fazy do monitorowania zgodności przesyłanych sygnałów częstotliwości, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Informacja o finansowaniu

Projekt pt. "NLPQT- Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych". Nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18 w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wymagany termin wykonania zamówienia: 210 dni od daty zawarcia umowy przez Strony

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 09 marca 2020 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr nie dotyczy

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 09 marca 2020 11:00 (poprzedni termin: 06 marca 2020 11:00)
  • opis zmian: Z przyczyn technicznych zaistniałych na miniPortalu (usunięcie postępowania z Listy postępowań), a niezależnych od Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany Identyfikatora postępowania podanego w załączniku nr 3 oraz zamieszcza na stronie Internetowej Zamawiającego zmieniony klucz publicznych do zaszyfrowania oferty.
   Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 marca 2020 r. do godz. 11:00.
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2020 r. w siedzibie zamawiającego, przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, w sali nr 0.31a o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 09 marca 2020 o godz. 12:00 w pokoju nr 0.31a

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 09 marca 2020 12:00 (poprzedni termin: 06 marca 2020 12:00)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp oraz na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp
2) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa
w terminie wskazanym w punkcie I.6.2 SIWZ
2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającego m.in numer katalogowy, zgodnie z opisem technicznym stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty. Ponadto, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia dokumentacji technicznej (np. foldery, prospekty, katalogi, karty informacyjne) oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiającej weryfikację parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza przedłożenie powyższej dokumentacji technicznej w języku angielskim.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Cena - waga 60
Okres gwarancji - waga 20
Termin realizacji - waga 20

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. Wadium wnosi się na okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04/02/2020 pod numerem 2020/S 024-052917


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30 stycznia 2020 pod numerem 2020-014187

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)