Przetargi


ZP: PN 449/18 wynajem sekwenatora
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 17 października 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem Sekwenatora następnej generacji (ang. next generation sequencing, NGS), umożliwiającego sekwencjonowanie przez syntezę genomów, eksomów i transkryptomów w technologii tzw. krótkich odczytów sparowanych (ang. paired-end reads, PE), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "Sekwenator").
Sekwenator ma stanowić jeden zintegrowany system, do którego funkcjonowania nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej) do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji.
W ramach realizacji opisanego w niniejszym SIWZ przedmiotu zamówienia, Wykonawca :
- przeprowadzi montaż i uruchomi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- podłączy urządzenie do sieci elektrycznej i teleinformatycznej,
- wykona instalację, konfigurację i integrację dostarczonych w ramach zamówienia systemów/oprogramowania, zaprogramuje poszczególne funkcje umożliwiające korzystanie z funkcjonalności urządzenia.

Wymagania dotyczące wynajmu:
- najem Sekwenatora następnej generacji szczegółowo opisanego w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), na okres 24 miesięcy,
- płatność za najem w okresach miesięcznych, w równych ratach, w PLN,
- przedmiot wynajmu pozostaje własnością Wykonawcy przez cały okres najmu,
- ubezpieczenie urządzenia przez cały okres najmu od wszelkich ryzyk,
- serwisowanie urządzenia.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem),
b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji,
c) przeprowadzenie szkolenia z obsługi Sekwenatora, w terminie najpóźniej do 14 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Kod CPV:38540000, 38434500
Pełny opis zamówienia znajduje się w SIWZ


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 09/01/2019
Wykonawca: ANALITYK Ewa Kowalczyk
ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9
02-784 Warszawa
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)