Przetargi


ZP: PN 447/18 leasing sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 18 października 2018
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera oraz dwóch laptopów (zwanych Przedmiotem leasingu) wraz z ubezpieczeniem na podstawie umowy leasingu z opcją wykupu do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna").
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot leasingu musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej).
Dostarczony Przedmiot leasingu musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Oferowany Przedmiot leasingu w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony Przedmiot leasingu musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
Dostarczony Przedmiot leasingu wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Zaoferowany Przedmiot leasingu musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)(Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1).
W przypadku części 1 - serwer musi posiadać dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum 1100W, posiadające atest Energy Star, charakteryzujące się sprawnością energetyczną na poziomie 80% + Platinum lub Titanium,, będące co najmniej 6% bardziej sprawne energetycznie niż standardowe zasilacze 80% +.
W przypadku części 2 - laptop musi posiadać certyfikaty energooszczędności Energy Star oraz EPEAT na poziomie złotym (gold). Trusted Platform Module 2.0 i certyfikat bezpieczeństwa TPM 2.0 FIPS 140-2.
Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji po okresie leasingowym i opcji wykupu Przedmiotu leasingu przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w SIWZ.
Wymagania dotyczące leasingu:
Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 30 miesięcy.
Spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu stałej stopy procentowej.
Raty leasingowe: 30 równych rat leasingowych, w tym pierwsza rata leasingowa jako opłata wstępna.
Wartość wykupu (opłata końcowa): 1% wartości netto Przedmiotu leasingu (opcja).
Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.
Wykup Przedmiotu leasingu uznaje się za opłatę końcową.
Waluta leasingu - złoty polski.
Spłata leasingu w ratach miesięcznych.
Przedmiot leasingu pozostaje własnością Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy.
Pozostałe warunki leasingu regulowane są zawartą umową leasingu oraz postanowieniami kodeksu cywilnego.
Wykonawca po wyborze oferty przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia podpisania umowy, przedstawi umowę leasingu oraz harmonogram spłat wszystkich rat leasingowych.
Warunki płatności:
Sposób finansowania zamówienia - leasing operacyjny.
Pierwsza rata leasingowa (opłata wstępna) zostanie uiszczona po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu leasingu przez Strony, w terminie zgodnym z treścią harmonogramu opłat leasingowych sporządzonym przez Wykonawcę, który stanowić będzie załącznik do umowy. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
Opłata za wykup zostanie uiszczona w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej faktury VAT po podpisaniu umowy sprzedaży. (opcja)
Podpisanie umowy sprzedaży i wystawienie faktury VAT obejmującej opłatę za wykup nastąpi do 21 dni, licząc od daty upływu okresu leasingu.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 26/10/2018
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)