Przetargi


ZP: PN 458/2019 serwis klimatyzatorów
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 04 kwietnia 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna").
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji na wykonane prace, użyte materiały i części oraz wykonywanie świadczeń wynikających z tej gwarancji. Wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ oraz wzorze umowy, zawartej w części III SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 24/04/2019
Wykonawca: AIR TECHNIKA Sp. z o.o. SKA
ul. Kościerzyńska 17-19
51-430 Wrocław
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)