Przetargi


ZP: PN 463/19 roboty budowlane
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 13 czerwca 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynkach A, B-ZPG, B, C, E oraz na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Kosztorysy ślepe, opracowanie techniczne wraz z poglądowymi rysunkami oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarty w IV części SIWZ.
STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania
i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.19 SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt 7 STWiORB, w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców.

Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3.1.3. powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego - w dniu przejęcia terenu budowy - listę osób zatrudnionych przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w pkt 7 STWiORB. Wykonawca przedstawi również zanonimizowaną umowę, na podstawie której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.
Warunki prowadzenie robót
-Wykonawca przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z STWiORB, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami.
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w terminie określonym w umowie.
2) Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu
i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace
w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od godz. 16:00 do 20:00. Prowadzenie robót odbywać się będzie, pod nadzorem upoważnionego pracownika Zamawiającego w dni robocze od godziny 6:00 do godz. 20:00. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych
w STWiORB.
-Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem:
a) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie prowadzonych robót oraz ochronę mienia;
b) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji otoczenia;
c) prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać otoczenie w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować, odtwarzając zniszczone na skutek prac budowlanych elementy otoczenia;
d) zabezpieczyć i zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia,
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ; koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:
1) ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane .);
2) ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych i przepisach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
-Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
-Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie użyte przez niego materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty zagraniczne muszą być tłumaczone na język polski
i akceptowane przez krajową jednostkę aprobującą - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 02/07/2019
Opis: w zakresie cz. 1, 2, 3
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 02/07/2019
Opis: dotyczy części 6
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 03/07/2019
Opis: w zakresie części 4 i 5
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)