Przetargi


ZP: PN 464/19 ubezpieczenie grupowe pracowników II
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 czerwca 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie (część I) i zdrowie (część II) pracowników, współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ.
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego - firmy mBroker NET Sp. z o.o. (nr zezwolenia KNF 1538/08). Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Brokerowi Zamawiającego miesięczną prowizję brokerską za wykonywanie czynności brokerskich związanych z zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą umową, w łącznej wysokości 10% inkasa miesięcznej składki ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy ze swojej strony przeprowadzi akcję informacyjną dla pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej, przygotuje ulotki informacyjne oraz szablony dokumentów związanych z ubezpieczeniem, przeprowadzi szkolenie osób wykonujących czynności administracyjne związane z obsługą umowy, a także pokryje koszty związane
z wynagrodzeniem osób wykonujących czynności administracyjne związane z obsługą umowy na terenie Instytutu.
Część I - ubezpieczenie grupowe na życie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował elektronicznym, internetowym systemem obsługi umowy ubezpieczenia, spełniającym ustawowe wymogi o ochronie danych osobowych oraz umożliwiającym wprowadzanie danych osobowych osób nowo przystępujących, wyrejestrowywanie z ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu indywidualny dostęp do elektronicznego, internetowego systemu obsługi ubezpieczenia w ciągu 30 dni od rozpoczęcia odpowiedzialności z ubezpieczenia grupowego.
Przewidywana liczba ubezpieczonych: 303 osoby. Wskazana przewidywana liczba osób została ustalona na podstawie ilości pracowników obecnie objętych dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym u Zamawiającego oraz służy wyliczeniu ceny ofertowej i umożliwi badanie i porównywalność ofert.
W okresie obowiązywania umowy mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych.
Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby osób przystępujących do ubezpieczenia.
Każda osoba przystępująca do ubezpieczenia może dokonać swobodnego wyboru wariantu ubezpieczenia, między Wariantem I i Wariantem II, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zapewni swobodny wybór i zmianę wariantów przez ubezpieczonych w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę usług objętych niniejszym postępowaniem wykonywanie czynności przez personel Wykonawcy w ramach usługi ubezpieczenia nie wymaga bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy.
Kody CPV: 66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3
Część II - ubezpieczenie grupowe na zdrowie
Przewidywana liczba ubezpieczonych: 181 osób (w tym 121 pracowników, 39 współmałżonków oraz 21 dzieci). Wskazana przewidywana liczba ubezpieczonych pracowników została ustalona na podstawie ilości pracowników obecnie objętych dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym u Zamawiającego oraz służy wyliczeniu ceny ofertowej i umożliwi badanie i porównywalność ofert.
W okresie obowiązywania umowy mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych.
Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby osób przystępujących do ubezpieczenia..
Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę usług objętych niniejszym postępowaniem wykonywanie czynności przez personel Wykonawcy w ramach usługi ubezpieczenia nie wymaga bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy.
Kody CPV: 66.51.22.10-7


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 28/06/2019
Opis: unieważnienie w zakresie części II postępowania
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 03/07/2019
Opis: w zakresie części 1
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)