Przetargi


ZP: PN 471/19 mikrokalorymetr miareczkujący
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 12 sierpnia 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem, mikrokalorymetru miareczkującego do pomieszczenia wskazanego w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna).
Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także:
a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim
b) dwudniowe przeszkolenie aplikacyjne dla pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia po instalacji
c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)
- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ
d) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna do końca okresu funkcjonowania urządzeń.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Kod CPV: 38418000-8


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 09/09/2019
Kwota: 519999,71
Wykonawca: A.P. Instruments Sp. z. o. o. Sp. k.
ul. Buszycka 18B
02-869 Warszawa
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)