Przetargi


ZP: PN 477/19 sprzęt komputerowy III
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 07 listopada 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna").
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej).
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)(Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ.
CPV 30200000


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 08/01/2020
Wykonawca: dla części 2 - Wykonawca nr 1
SERVCOMP Dariusz Maroń
ul. Kobierzycka nr 10
52-315 Wrocław
cena brutto oferty dla części 2 wynosi 44 999,55 PLN
oraz
dla części 1,3,4,5,6,7 - Wykonawca nr 2
iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego nr 51
43-300 Bielsko-Biała
cena brutto oferty dla części 1 wynosi 17 172,03 PLN
cena brutto oferty dla części 3 wynosi 9 871,98 PLN
cena brutto oferty dla części 4 wynosi 6 265,62 PLN
cena brutto oferty dla części 5 wynosi 7 218,87 PLN
cena brutto oferty dla części 6 wynosi 2 435,40 PLN
cena brutto oferty dla części 7 wynosi 1 381,29 PLN
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)