Przetargi


ZP: PN 478/19 czasopisma krajowe i zagraniczne
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 15 listopada 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna prenumerata - w miarę ukazywania się poszczególnych numerów - czasopism krajowych i zagranicznych w roku 2020 oraz dostawa ich do siedziby Zamawiającego,
aż do zakończenia okresu prenumeraty poszczególnych czasopism, zgodnie ze szczegółowym wykazem czasopism krajowych i zagranicznych zawartym w części IV SIWZ.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) terminowe dostarczanie Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego
do prenumeraty roku 2020 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2020, bez względu na datę ukazania się numeru,
b) zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism,
c) zapewnienie dostępu on-line na czasopisma wyszczególnione w ofercie oraz na zasadach i warunkach określonych w ofercie,
d) niezwłoczne informowanie (faxem, e-mailem) Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.)


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 09/12/2019
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)